One day One Chinese Radical/Character/word/Sentence

radical    initials  finals  ECC  meaning
页         y         e       ye   page
-----------------------------------------
character     initials  finals  ECC   meaning
预=页予   y          ù      yvy   Advance
-----------------------------------------
word      meaning      ECC       Pinyin
预警   early warning   ayvj;     yù jǐng
预计      Forecast     ayvji     yù jì 
预见      Foresee      ayvjm     yù jiàn 
预先      advance      ayvxm     yù xiān 
预言      prophecy     ayvyj     yù yán 
预科      Expect       ayvlc     yù liào 
预测      prediction   ayvce     yù cè 
预料      Expect       ayvlc     yù liào 
预祝      wish         ayvvu     yù zhù 
预谋    Premeditation  ayvmb     yù móu 
预感    Premonition    ayvgj     yù gǎn 
预算     budget        ayvsr     yù suàn 
-----------------------------------------
Sentence
四川启动重污染区域黄色“预警”
Sichuan to start the yellow early warning of heavy pollution

0 个评论

要回复文章请先登录注册